Πυλώνες Έρευνας : Engineering

Πεδίο1. Σχεδιασμός συστημάτων συλλογής δεδομένων επεξεργασίας ηλεκτροφυσιολογικών μετρήσεων για εφαρμογές: 

  • Πρωτογενούς παραγωγής (έξυπνη Γεωργία Ακριβείας, Industry 4.0, κτλ),
  • Εφαρμογές στην Εκπαίδευση,
  •  Ρομποτικές διατάξεις,
  •  Human – Computer Interaction,
  •  Βιοφυσική

Πεδίο 2. Τεχνολογία αισθητήρων, ενσωματωμένα συστήματα και σχεδιασμός ασυρμάτων δικτύων και δικτύων αισθητήρων για τη μετάδοση μετρήσεων Πεδίου 1 

Πεδίο 3. Θέματα βελτιστοποίησης και σχεδιασμού ενεργειακά αποδοτικών αλγορίθμων επεξεργασίας και μετάδοσης των μετρήσεων του Πεδίου 1.

Θέματα σε εξέλιξη πτυχιακών εργασιών

English Title: Desing and development of smart algorithms for electrophysiological correlation phenomena and causal potentials in BioPhysics applications. 

Greek Title:Ανάπτυξη αλγορίθμου διερεύνησης συσχετίσεων ηλεκτροφυσιολογικών φαινομένων και προκλητών δυναµικών στη Βιοφυσική.
__________________________________________________________________________
English Title: Modeling a method for integrating electrophysiological phenomena and potentials in IoT systems.

Greek Title: Μοντελοποίηση μεθόδου ενσωμάτωσης ηλεκτροφυσιολογικών φαινομένων και προκλητών δυναµικών σε ΙοΤ συστήματα.

__________________________________________________________________________

English Title: Design of advanced Wireless Sensor potential detection system in primary production.

Greek Title: Σχεδίαση προηγμένου ασύρματου συστήματος ανίχνευσης  προκλητών δυναµικών στην πρωτογενή παραγωγή.
__________________________________________________________________________
English Title: Human – Centric IoT/WSN: Motion related activity recognition and tracking for a large number of athlets.

Greek Title: Ανθρώπινο – Kεντρικό σύστημα IoT/WSN: για αναγνώριση και παρακολούθηση δραστηριότητας σχετιζόμενη με την κίνηση μεγάλου αριθμού αθλητών.
__________________________________________________________________________
 
English Title: Data extraction and analysis for Athlets activity monitoring by Sports Physician: Modelling and Forecasting methods.

Greek Title: Ανάλυση και εξόρυξη δεδομένων για την επιτήρηση αθλητών με χρήση από αθλίατρο: Μέθοδοι μοντελοποίησης και πρόβλεψης.
__________________________________________________________________________
 
English Title: Study and Comparison of wireless sensor node Positioning (WSN) Algorithms for energy optimal communication.

Greek Title: Μελέτη  και  Σύγκριση  αλγορίθμων  τοποθέτησης  ασύρματων  κόμβων αισθητήρων (WSN) για ενεργειακά βέλτιστη επικοινωνία.

__________________________________________________________________________

English Title: Study and Simulation of Resource Algorithms in IoT Networks with Computer Fog Technologies

Greek Title: Μελέτη και Προσομοίωση Αλγορίθμων Κατανομής Πόρων σε Δίκτυα IoT με Τεχνολογίες Υπολογιστικής Ομίχλης