Πτυχιακές Εργασίες

Οι παρακάτω τίτλοι προπτυχιακών διπλωματικών είναι στη φάση υλοποίησής τους.

 Τίτλος: Μελέτη και Προσομοίωση Αλγορίθμων Κατανομής Πόρων σε Δίκτυα IoT με Τεχνολογίες Υπολογιστικής Ομίχλης

Περιγραφή: Στην παρούσα πτυχιακή θα επιλεγούν και θα συγκριθούν αλγόριθμοι κατανομής πόρων που αφορούν περιβάλλοντα δικτύωνIoT και fog. Θα εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις τοπολογίες των κόμβων, τη συχνότητα μέτρησης παραμέτρων και τους τρόπους επικοινωνίας των αποτελεσμάτων στο cloud. Το προτεινόμενο περιβάλλον προσομοίωσης είναι το iFogSim.

 Τίτλος: Ανάπτυξη σεναρίου IoT με Arduino για περιβαλλοντικό έλεγχο

Περιγραφή: Στην παρούσα πτυχιακή θα χρησιμοποιηθούν διατάξεις Arduino και αισθητήρων με στόχο την καταγραφή περιβαλλοντικών μετρήσεων, μεταφοράς τους μέσω δικτύου σε κεντρικό server και ανάλυσή τους.

 Τίτλος: Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης για έλεγχο και πρόβλεψη σε εφαρμογές Smart Industry 4.0

Περιγραφή: Στην παρούσα πτυχιακή θα μελετηθούν αλγόριθμοι βασισμένοι σε μηχανικής μάθησης οι οποίοι μπορούν να κάνουν πρόβλεψη του χρόνου λειτουργίας μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται σε γραμμή παραγωγής. Το σενάριο θα βασίζεται σε προσομοίωση.

 Τίτλος: Σχεδιασμός και προσομοίωση πολιτικών ασφάλειας σε δίκτυα κορμού βασισμένες σε τεχνολογίες CISCO Systems

Περιγραφή: Στην παρούσα πτυχιακή θα αναπτυχθούν σενάρια πολιτικών ασφάλειας σε δίκτυο κορμού που θα σχεδιαστεί και θα προγραμματιστεί βάση τεχνολογιών Cisco και γνωστών πρωτοκόλλων δρομολόγησης και επικοινωνίας κόμβων.

 Τίτλος: Προσομοίωση και σύγκριση αλγορίθμων δρομολόγησης τοπικών δικτύων και δικτύων κορμού

Περιγραφή: Στην παρούσα πτυχιακή θα συγκριθούν γνωστοί αλγόριθμοι δρομολόγησης που εφαρμόζονται σε τοπικά δίκτυα και δίκτυα κορμού, όσο αφορά κριτήρια απόκρισής τους βάση φόρτου, αριθμού κόμβων, και άλλων παραμέτρων. Το περιβάλλον προσομοίωσης θα είναι ο Riverbed Modeler.

 Τίτλος: Μελέτη σεναρίων κίνησης σε Δίκτυα Κορμού με τη χρήση του NS

Περιγραφή: Στην παρούσα πτυχιακή με δημιουργηθούν και θα μελετηθούν σενάρια φόρτου κίνησης σε δίκτυα κορμού. Θα συγκριθούν τα σενάρια βάση επιλεγμένων κριτηρίων τηλεπικοινωνιακής κίνησης.

 Τίτλος: Προσομοίωση σεναρίων επικοινωνίας ασυρμάτου δικτύου αισθητήρων με τη χρήση του OMNET++

Περιγραφή: Στην παρούσα πτυχιακή μελετούνται και συγκρίνονται σενάρια επικοινωνίας σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSN), βάση κριτηρίων όπως φόρτος κίνησης, ενεργειακή κατανάλωση, τοπολογία δικτύου και επικοινωνιακές αποστάσεις. Προτεινόμενο περιβάλλον προσομοίωσης σεναρίων, ο OMNET++